Om Motivation Factor® Metoden

Metoden der afdækker mysteriet om motivation og hvordan vi får den bedste frem hos den enkelte.

Et Motivation Factor® forløb strukturerer og målretter virksomhedens udviklings-og forandringsprocesser, får ledere og medarbejdere til at samarbejde om et fælles mål og skaber varig motivation og engagement.

Alle deltagere får sat ord på det, der motiverer den enkelte, og fremgangsmåden sikrer en solid intern forankring – øjeblikkeligt og over tid.

Hvor kan den bruges?

Motivation Factor Metoden anvendes i dag i danske og udenlandske virksomheder herunder medicinalbranchen,forlags- og mediebranchen, offentlige og private sygehuse, ingeniørvirksomheder, It-branchen, hjælpeorganisationer, sports verden, kommunale jobcentre, kommuner og offentlige institutioner og kan med stor effekt anvendes i virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med:

 • Forankring af forretningsstrategi, mål og værdier.
 • Gennemførelse af organisatoriske ændringer.
 • Realisering af forandringsledelse i praksis.
 • Teambuilding og teamoptimering.
 • Leder- og medarbejderudviklingsforløb.
 • Opsætning af Projektteams.

Hvordan forgår det?

Uanset om metoden anvendes i større udviklingsforløb eller udgør strukturen bag et personligt coachingforløb, er det afgørende, at processen indledes med at formulere en klar målsætning for forløbet og afsluttes med en klar plan for, hvordan fokus kan fastholdes.

Ud fra behovet tilretter vi enten en endags workshop eller et længere modulopbygget forløb, som består af workshops og individuelle samtaler, derved stiller vi skarpt på målet og gør processen langt mere gennemsigtig og håndterbar for såvel medarbejdere, ledere og teams.

Forud for workshoppen om behov udfyldes Motivation Factor Indicatoren®, som er et online dialogværktøj, der sætter ord på deltagerens motivationsfaktorer i form af deres top fem behov og top fem styrker.

Et samlet Motivation Factor forløb er sammensat med respekt for, at alle kan bevare deres integritet.

Hvad er udbyttet?

 • Alle deltagere forsynes med en stor selvindsigt i egne reaktions- og handlemønstre – og dermed også i andres.
 • Via personlige aha-oplevelser undervejs i forløbet, opnår teamet en større forståelse for motiver bag egne og andres motivation og adfærd.
 • Teamet får samtidig en fælles platform og fælles sprog, som giver en kendt og kon¬struktiv ramme for fremtidigt samarbejde, dialog, konflikt-og problemhåndtering.
 • Deltagere bliver involveret i hinanden og i processen, da værktøjerne bringer teamet tæt på problemstillingernes kerne – hurtigt og effektivt.
 • Det er muligt at integrere nye medarbejdere eller ledere i det pågældende udviklingsforløb.

Om Motivationspyramiden©

Motivationspyramiden©, er fundamentet i ethvert Motivation Factor forløb. Pyramiden tager sit teoretiske og empiriske udgangspunkt i den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og nyere hjerneforskning – herunder læren om følelsesmæssig og social intelligens. Et udviklingsforløb baseret på Motivation Factor Metoden hviler således på et videnskabeligt og faktuelt grundlag.

Motivationspyramiden skal forstås således, at vores evne til at holde os motiveret, optage ny læring og håndtere forandringer er proportionalt stigende med, hvor gode vi er til at håndtere hvert enkelt niveau i pyramiden. Et Motivation Factor forløb sikrer, at den enkelte og/eller teamet arbejder koncentreret med de fire temaer i pyramiden og får den indsigt og de værktøjer, der gør dem i stand til selv at bevæge sig opad i Motivationspyramiden.

Energi

Nederst i pyramiden arbejder vi med bevidstgørelse, som er præmissen for al mental og fysisk aktivitet. Cirka 80% af det, som dræner os for energi i dagligdagen, handler om noget, andre gør – eller ikke gør! Altså ofte noget, vi ikke selv er herre over. Vores håndtering af dette niveau afhænger således af, hvor gode vi er til at identificere og genkende vores energidrænere. Først når vi kender dem, kan vi tage ansvar og handle på dem. Personligt og i teamet.

Vores primære motivationsfaktorer

På alle fire niveauer i pyramiden arbejdes der målrettet med motivation, læring og forandringsparathed.

Behov

Teorien om vores personlige behov har rod i læren om den følelsesmæssige intelligens. Som mennesker har vi en række basale behov, som er mere eller mindre fælles. Men vi har også nogle helt personlige behov, som er individuelle og kan ændre sig over tid afhængig af vores livssituation. Behovene styrer vores adfærd og udgør en meget høj motivationsfaktor. Derfor er det afgørende for vores følelses-mæssige intelligens og relationelle forståelse, at vi er bevidste om vores behov. Når vores behov bliver truet, sættes vores hjerne nemlig i alarmberedskab og udløser kroppens stresshormoner – og vores adfærd påvirkes. Ergo er vores evne til at genkende og arbejde med egne og andres behov essentiel for personlig udvikling og motivation – og samtidig en væsentlig kilde til stressforebyggelse.

Styrker

Arbejdet med vores styrker er baseret på nyere hjerneforskning. Herfra ved vi, at vores styrker allerede dannes under vores opvækst og i de tidlige ungdomsår. Konkret sker der det, at vi via erfaringer skaber nogle meget tæt forgrenede netværk i hjernen. Vores motivation, effektivitet og evne til at tilegne os nye kompetencer vil derfor afhænge af, hvor gode vi er til at udnytte disse tæt forgrenede netværk, altså vores styrker. Og når vi kender værdien af at udnytte vores egne styrker, vil vi automatisk blive mere opmærksomme på at bringe andres styrker i spil. Et målrettet arbejde med egne og andres styrker kan fx åbne døren for en styrkebaseret tilgang til samarbejde og ledelse.

Formål

Nyere hjerneforskning fortæller, at de mål, der giver os mennesker den største og mest vedvarende motivation, er dem, som er forbundet med et overordnet formål. Når vi udnytter vores styrker optimalt og samtidig bidrager til noget, som er ”større” end os selv, vil vi opleve flow-tilstanden. Her er vi tilpas udfordret og har et væld af handlemuligheder – netop fordi vi trækker optimalt på vores styrker. Vi er med andre ord i stand til at rykke os fra at være målorienteret til at være formålsorienteret. Kort sagt, er vi nu bevidste om, hvad vi vil bidrage med i relation til den rolle, vi har på jobbet, i teamet, i ledergruppen. Sågar privat.

Opstart og afrunding

Processen indledes altid med at formulere en klar målsætning for forløbet og afsluttes med en klar plan for, hvordan fokus kan fastholdes.